پیامک

شهرطلایی | تعبیر خواب برای خون آشام
در سر زمین رویاها آمده
خواب يك خون آشام : به خاطر پول ازدواج خواهيد كرد
يك متأهل خواب خون آشام را ببيند : ازدواجش كار خطائي بوده است
يك خون آشام به شما حمله ميكند : خبرهاي بسيار خوشي دريافت خواهيد كرد